Privacy Verklaring Be Based


Be Based, gevestigd aan Oranjeboomstraat 40

2013 WB Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.BeBased.nl

Oranjeboomstraat 40, 2013 WB Haarlem

+31657546604

Brenda Duits is de Functionaris Gegevensbescherming van Be Based. Zij is te bereiken via info@bebased.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Be Based verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Be Based verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid, hiertoe wordt schriftelijk om toestemming gevraagd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Be Based verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming
Be Based neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Be Based) tussen zit. Be Based gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: geen


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Be Based bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


(Categorie) persoonsgegevens

Personalia > 2 jaar > contact met je op te kunnen nemen na laatste face-to-face contact

Adres > 5 jaar > facturatie in Money Bird, verwerkersovereenkomst is afgesloten

Dossier > 1 jaar > om bij afronding goede nazorg te kunnen leveren

Delen van persoonsgegevens met derden
Be Based verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geheimhouding

Als uw behandelend psycholoog / coach heeft Brenda Duits als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Hiertoe geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie /intercollegiale toetsing.

  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Be Based of de boekhouder, een factuur kan opstellen.

  • Als Be Based vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal daartoe eerst worden geïnformeerd en expliciet om je toestemming worden gevraagd.


Communicatie via Whatsapp, SMS, e-mail en Facebook messenger

Voor de communicatie met een behandelaar wordt tegenwoordig vaak gebruik gemaakt van Whatsapp, Sms, e-mail of Facebook Messenger. Houd er bij de keuzes die je maakt ten aanzien van de informatie die je via deze platforms met mij deelt, rekening mee dat de veiligheid van online communicatie nooit volledig te garanderen is.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Be Based gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookiegebruik benoemd door Squarespace:

Cookie Name Duration Purpose

ss_cid 2 years Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site

ss_cvr 2 years Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site

ss_cvisit 30 minutes Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site

ss_cvt 30 minutes Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site

ss_cpvisit 2 years Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site

ss_cookieAllowed 30 days Remembers if a visitor agreed to placing Analytics cookies on their browser

if a site is restricting the placement of cookiesGegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Be Based en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bebased.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Be Based wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Be Based neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bebased.nl.